FANDOM


เผ่าพันธุ์วิญญาณประเภทปีศาจ (ภาษาคาโม Demonic Non-Human Species) หมายถึงเผ่าพันธุ์วิญญาณที่แปรสภาพหรือกลายสภาพมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ จนมีรูปร่างผิดเพี้ยนเกินกว่าจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ และไม่อาจกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก ทั้งนี้ไม่นับเผ่าพันธุ์วิญญาณประเภทสัตว์ภูตซึ่งพัฒนามาจากสัตว์หรือมีวิญญาณสิงสู่อยู่ในร่างสัตว์ แต่มักไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของร่างต้น

เผ้่าพันธุ์วิญญาณประเภทปีศาจมีสถานะเป็นสสารและมักไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ มีรูปร่างหลากหลาย แม้แต่ในประเภทเดียวกันก็ยังสามารถมีรูปร่างแตกต่างกันได้อย่างมาก ส่วนใหญ่มักดุร้ายและทำอันตรายทั้งสัตว์และมนุษย์ บางเผ่าอาจทำร้ายเผ่าพันธุ์วิญญาณอื่นๆด้วย สติปัญญาของเผ่าพันธุ์วิญญาณประเภทนี้มักน้อยกว่าหรือเท่ากับร่างต้นก่อนจะกลายพันธุ์ มีน้อยมากที่จะฉลาดกว่า ส่วนใหญ่มักมีสติปัญญาต่ำ และอาจสูญเสียสติสัมปชัญญะ ความนึกคิดหรือนิสัย กลายเป็นเหมือนสัตว์ป่าที่คิดแต่จะล่าเหยื่อเพื่อความอยู่รอดหรือความสนุกสนานเท่านั้น ตัวอย่างของเผ่าพันธุ์ปีศาจเช่นกระสือ กระหัง พรายน้ำ แมวผี ตุ๊กแกผี มนุษย์กลายพันธุ์แบบต่างๆ

การกลายพันธุ์เป็นปีศาจมีได้หลายแบบ ทั้งด้วยสารเคมี เชื้อโรค อำนาจคำสาป หรือเวทมนตร์ชนิดอื่นๆ

การแบ่งประเภท Edit

ปีศาจสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ด้วยประเภทของร่างต้น ได้แก่กลุ่มที่มีร่างต้นเป็นมนุษย์ และกลุ่มที่มีร่างต้นเป็นสัตว์

กลุ่มที่มีร่างต้นเป็นมนุษย์ Edit

กลุ่มนี้มักมีลักษณะคล้ายมนุษย์อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นมีแขนขาเหมือนมนุษย์ มีใบหน้า แต่ตำแหน่ง ขนาด และการเคลื่อนไหวของอวัยวะอาจผิดแผกไปจากมนุษย์ธรรมดา หรืออาจมีอวัยวะเพิ่มเติมหรือน้อยกว่ามนุษย์ มักมีการใช้เหตุผลขั้นสูงและการวางแผนการ การทำงานเป็นทีม หรืออาจมีสติปัญญาเทียบเท่ามนุษย์ แต่ก็มักมีนิสัยดุร้ายและชอบล่าเหยื่อ เผ่าพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกระสือ กระหัง มนุษย์กลายพันธุ์

กลุ่มที่มีร่างต้นเป็นสัตว์ Edit

กลุ่มนี้มีหลากหลายตามชนิดของสัตว์ โดยทั่วไปมักมีขนาดใหญ่กว่าสัตว์ชนิดนั้นๆตามธรรมชาติ อาจมีความรู้สึกนึกคิดหรือการคิดเชิงเหตุผล แต่โดยทั่วไปมีนิสัยดุร้ายและไม่มีสติ มักล่าเหยื่ออย่างโดดเดี่ยว

สถานะ Edit

แม้ปีศาจส่วนใหญ่จะมีพลังกายเหนือมนุษย์ แต่การที่มันสร้างความเสียหายให้กับสังคมมนุษย์และทำอันตรายต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ทำให้มันถูกล่าและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด หน่วยงานที่คอยเฝ้าระวังปีศาจมีหลายหน่วยงานทั่วโลก รวมทั้งตานีด้วย

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.