FANDOM


ป่าหมอก

ชื่ออื่นๆ เมืองหมอก
ประเทศ สารขัณฑ์
รัฐ ป่าหมอก
ผู้ว่าการเมือง อิทธิ เดชคมสัน
ประชากร (ตัวเมือง) 2,559,621 (4154)
ประชากร (พื้นที่) 4,289,773 (4154)
ภาษา สารขัณฑ์, อีสาน
เขตเวลา MT+8 เวลากลางสารขัณฑ์


เมืองหลวงระดับรัฐของสารขัณฑ์
กรีบุรี · เกาะยาว · เขาขวาง · คีรีรัฐนิคม · เชียงหลวง · ตานนะคอน · ท่าฉลอม · ธรรมสพณ์ · นครเขื่อนขันธ์ · นครคีรี · นพรัฐ · นิลธานี · ป่าซาง · ป่าหมอก · ไพรสุข · มาดีเราะห์ · มานาที · แม่งัด · แม่ละเมา · เมืองดาบ · ริมบรรพต · ล้านเวียง · แหลมสก · วัฒนานคร · เวียงแก่น · เวียงคำ · สมุทรธานี · สหัสวารี · สองแคว · สุพรรณภูมิ · หาดป่าแก้ว · อะระวิน ·
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.