FANDOM


วิญญาณ หรือผี เป็นคำเรียกรวมๆถึงเผ่าพันธุ์วิญญาณซึ่งมีที่มาจากวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้ว วิญญาณเป็นเผ่าพันธุ์วิญญาณที่มีจำนวนมากที่สุด และเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดเนื่องจากเกิดขึ้นได้จากสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มีการประมาณการกันว่าประชากรของวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์มีอยู่ราว 3,000,000 ตน

ลักษณะเผ่าพันธุ์ Edit

วิญญาณมลักษณะเป็นกึ่งวิญญาณ ซึ่งทำให้เกิดความสับสน แต่โดยนิยามของ "กึ่งวิญญาณ" นั้นหมายถึงเผ่าพันธุ์วิญญาณที่เปลี่ยนสถานะระหว่างพลังงานและสสารได้ ซึ่งวิญญาณเองก็มีความสามารถนี้เช่นกัน

โดยปกติแล้ว วิญญาณมักมีนิสัย สติปัญญาความนึกคิด และลักษณะภายนอกที่เหมือนกับเมื่อครั้งยังมีชีวิต หากเป็นสัตว์ก็จะมีรูปร่างและความนึกคิดเป็นสัตว์ด้วยเช่นกัน แต่อาจมีความสามารถอื่นเพิ่มโดยเฉพาะความสามารถจากพลังงานเช่นการลอยได้ หายตัวหรือปรากฏตัวได้ เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานอื่นได้ เคลื่อนที่ในพริบตาได้และเปลี่ยนลักษณะภายนอกได้ วิญญาณบางตนอาจมีความสามารถหรือพลังพิเศษอย่างอื่นๆด้วย แต่เป็นส่วนน้อย

ปลายทางของวิญญาณคือโลกหลังความตาย ซึ่งวิญญาณจะอยู่ที่นั่นจนกระทั่งดับสูญไปเองตามธรรมชาติหรือด้วยความตั้งใจของตัวเอง ซึ่งอาจกินเวลานานได้ถึงราว 700,000 ปี อย่างไรก็ตาม วิญญาณทั่วไปมักอยู่เพียง 1,000 ปีเท่านั้น

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.