FANDOM


วิญญาณผู้พิทักษ์เมือง เป็นคำเรียกเผ่าพันธุ์วิญญาณที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเมืองหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง (ที่ใหญ่กวาเมือง) จากภยันตราย โดยทั่วไป ภยันตรายในขอบเขตหน้าที่ของวิญญาณผู้พิทักษ์เมืองมักเป็นวิญญาณร้ายหรือภูตผีปีศาจอื่นๆ และมักไม่ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำโดยมนุษย์หรือสัตว์ อย่างไรก็ตาม บางเผ่าพันธุ์ก็ได้รับหน้าที่เสมือนตำรวจของมนุษย์ วิญญาณผู้พิทักษ์เมืองมักได้รับการนับถือศรัทธาจากชาวเมือง แต่บางเผ่าพันธุ์ก็ประสบปัญหาความโกรธแค้นจากภูตผีปีศาจ หรือปัญหาวิกฤตศรัทธาจากมนุษย์จนถึงขั้นถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

วิญญาณผู้พิทักษ์ที่ดูแลพื้นที่เล็กกว่าเมืองหรือเฉพาะที่ดินจะไม่เรียกว่าวิญญาณผู้พิทักษ์เมือง แต่มักจะเรียกต่างๆกันไปแล้วแต่พื้นที่ที่เฝ้าระวัง เช่นผีเฝ้าทรัพย์ ผีเฝ้าที่ เจ้าที่ก็รวมอยู่ในพวกนี้เช่นเดียวกัน

ที่มาและประวัติศาสตร์ Edit

ประวัติศาสตร์ของวิญญาณผู้พิทักษ์เมืองนั้นเก่าแก่พอๆกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ สันนิษฐานว่าเมื่อมนุษย์เริ่มรวมตัวกันเป็นสังคมเมือง วิญญาณของมนุษย์ที่ตายไปก็เริ่มมีแนวคิดที่จะปกป้องเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์และลูกหลาน หรือบางส่วนก็อยากจะอยู่บนโลกนี้ต่อไปโดยไม่ต้องไปยังโลกหลังความตาย จึงวนเวียนอยู่รอบๆที่ตั้งถิ่นฐานและคอยปกป้องเมืองจากการรุกรานของสัตว์ร้ายและชนเผ่าอื่นๆ ทั้งนี้ยังเชื่อกันว่าวิญญาณที่ไม่ยอมไปยังโลกหลังความตายเหล่านี้ยังช่วยเหลืองานประจำของมนุษย์ด้วย

หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่เอ่ยถึงวิญญาณผู้พิทักษ์เมืองเป็นภาพวาดสีฝุ่นแดงบนผนังถ้ำอูเดในประเทศอัสมาลสถาน ซึ่งเป็นรูปคนจำนวนมากกราบไหว้บูชาคนคนหนึ่งที่มีรัศมีอยู่รอบตัว

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.