FANDOM


สวนกล้วยประวัติศาสตร์ตานนะคอน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางเมืองตานนะคอน มีเนื้อที่กว่า 23 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ตรงกลางมีป่าสนหนาทึบซึ่งล้อมรอบส่วนสวนกล้วยตานีซึ่งเป็นที่อยู่ของตานี คำว่าสวนกล้วยประวัติศาสตร์ตานนะคอนโดยทั่วไปหมายถึงสวนสาธารณะโดยรวม แต่บางครั้งอาจหมายความอย่างเจาะจงถึงส่วนสวนกล้วยเพียงอย่างเดียว

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.