FANDOM


ราชสหพันธรัฐสารขัณฑ์

เพลงชาติ เพลงชาติสารขัณฑ์
ทวีป เยว่
เขต เยว่พายัพ (Northwest Yue)
การปกครอง สหพันธรัฐ มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุด
กษัตริย์ ราชาวิชญะเมฆินทร์
นายกรัฐมนตรี ธารินทร์ สมุหการกุล
ก่อตั้ง 3320 (นครรัฐสารขัณฑ์)
ประชากร 240,331,995 (4154)
ภาษา สารขัณฑ์
สกุลเงิน เบี้ย (SKB)
เขตเวลา MT+7, MT+8
GDP 51,562,037,441 M SKB
รหัส ISCC SK
รหัสอินเตอร์เน็ต .sk
ขับรถชิด ขวา
รหัสโทรศัพท์ 12

สารขัณฑ์ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือราชสหพันธรัฐสารขัณฑ์ เป็นประเทศทางตอนเหนือของทวีปเยว่ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรขัณฑ์ มีพรมแดนตอนเหนือติดกับเยว่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบาหม่อนและบาหม่อนใต้ ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรมหันตรประเทศ ทางตะวันออกติดกับมหาสมุทรเยว่ ทางใต้ติดกับคาตาลันและจอฮอร์

สารขัณฑ์มีการปกครองแบบราชสหพันธรัฐ นั่นคือประกอบด้วยหลายรัฐ และมีรัฐบาลกลางปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สารขัณฑ์มีพื้นที่กว้างเป็นอันดับ 11 ของโลก โดยมีพื้นที่ประมาณ 10,250,000 ตารางกิโลเมตร และเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 24 ของโลกโดยมีประชากรรวมประมาณ 240,000,000 คน เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศคือสหัสวารี แต่ศูนย์กลางของการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ที่ระเบียงอุตสาหกรรมภาคเหนือและอีสาน และศูนย์กลางการท่องเที่ยวอยู่ในเมืองต่างๆแถบชายฝั่งตะวันตกเช่นวัฒนานคร หาดป่าแก้วและเจ้าสมุทร ประชากรราว 60% ของประเทศเป็นชนชาติขัณฑ์ 35% เป็นชนชาติเวียง ที่เหลืออีกราว 5% เป็นชนชาติอื่นๆ เช่นเยว่ บาหม่อนและจอฮอร์ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีผู้นับถือกว่า 96% ของประชากรทั้งหมด

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.