FANDOM


เวียงคำ

ชื่ออื่นๆ คำ
ประเทศ สารขัณฑ์
รัฐ เวียงคำ
ผู้ว่าการเมือง อุดรสัก ลือทั่วภพ
ประชากร (ตัวเมือง) 2,224,148 (4154)
ประชากร (พื้นที่) 4,690,003 (4154)
ภาษา สารขัณฑ์, เวียงตาน
เขตเวลา MT+8 เวลากลางสารขัณฑ์


เมืองหลวงระดับรัฐของสารขัณฑ์
กรีบุรี · เกาะยาว · เขาขวาง · คีรีรัฐนิคม · เชียงหลวง · ตานนะคอน · ท่าฉลอม · ธรรมสพณ์ · นครเขื่อนขันธ์ · นครคีรี · นพรัฐ · นิลธานี · ป่าซาง · ป่าหมอก · ไพรสุข · มาดีเราะห์ · มานาที · แม่งัด · แม่ละเมา · เมืองดาบ · ริมบรรพต · ล้านเวียง · แหลมสก · วัฒนานคร · เวียงแก่น · เวียงคำ · สมุทรธานี · สหัสวารี · สองแคว · สุพรรณภูมิ · หาดป่าแก้ว · อะระวิน ·
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.