FANDOM


เวียงแก่น

ชื่ออื่นๆ แก่นนะคอน
ประเทศ สารขัณฑ์
รัฐ ล้านม้า
ผู้ว่าการเมือง ศักดิ์เศรษฐ์ วงศ์แก่นขาม
ประชากร (ตัวเมือง) 908,975 (4154)
ประชากร (พื้นที่) 1,597,334 (4154)
ภาษา สารขัณฑ์, อีสาน
เขตเวลา MT+8 เวลากลางสารขัณฑ์


เมืองหลวงระดับรัฐของสารขัณฑ์
กรีบุรี · เกาะยาว · เขาขวาง · คีรีรัฐนิคม · เชียงหลวง · ตานนะคอน · ท่าฉลอม · ธรรมสพณ์ · นครเขื่อนขันธ์ · นครคีรี · นพรัฐ · นิลธานี · ป่าซาง · ป่าหมอก · ไพรสุข · มาดีเราะห์ · มานาที · แม่งัด · แม่ละเมา · เมืองดาบ · ริมบรรพต · ล้านเวียง · แหลมสก · วัฒนานคร · เวียงแก่น · เวียงคำ · สมุทรธานี · สหัสวารี · สองแคว · สุพรรณภูมิ · หาดป่าแก้ว · อะระวิน ·
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.