FANDOM


สมิง SN
SN 2
ประเภท ปืนลูกดอกซุ่มยิง
ที่มา สมิง
เข้าประจำการ 4154-ปัจจุบัน
ผู้ใช้ สมิง
ผู้ออกแบบ กลุ่มสามสมิง
ออกแบบเมื่อ 4154
ผู้ผลิต กลุ่มสามสมิง
ราคา N/A
ช่วงเวลาผลิต 4154-ปัจจุบัน
น้ำหนัก 3.6kg
ความยาว 1527mm
ความยาวลำกล้อง 787mm
กระสุน 10x27mm
การทำงาน แกตลิง
ความเร็วปากกระบอก N/A
ระยะยิงหวังผล 200m
การป้อนกระสุน ซองกระสุนถอดได้ ความจุ 20 นัด
ศูนย์ รางเอนกประสงค์สำหรับติดกล้อง
รับข้อมูลจาก "https://tanii.fandom.com/th/wiki/SN?oldid=401"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.